Dành cho những thành viên đã đăng ký

Để đăng nhập vào hệ thống, làm ơn sử dụng số hợp đồng và password cá nhân của bạn, được ghi trên thẻ trong bộ đăng ký.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà trong bộ đăng ký của bạn không có thẻ, hãy liên lạc với TTCSKH gần nhất hoặc Dịch vụ hỗ trợ theo địa chỉ call-centre@sibvaleo.com
© 2018 Siberian Health. Tất cả đều hợp pháp.
Việc sử dụng những thông tin trên trang này có thể được phép trong điều kiện liên kết bắt buộc www.siberianhealth.com