Để thể hiện sơ đồ, hãy lựa chọn một mục đại diện trong filter tìm kiếm
[}geoPage.selectedCSC.addressName{]
[}geoPage.selectedCSC.workTime{]
Hiển thị trên bản đồ Google
Điện thoại:
[}geoPage.selectedCSC.phone{]
Ví trí bạn trên bản đồ
Nhóm nước trên bản đồ

[}item{]