Để thể hiện sơ đồ, hãy lựa chọn một mục đại diện trong filter tìm kiếm
[}geoPage.selectedCSC.addressName{]
[}geoPage.selectedCSC.typeName{]
[}geoPage.selectedCSC.workTime{]
Hiển thị trên bản đồ Google
[}geoPage.selectedCSC.address{]
Điện thoại:
[}geoPage.selectedCSC.phone{]
Ví trí bạn trên bản đồ
Nhóm nước trên bản đồ
[}item.addressName{]
[}item.address{]
[}item.phone{]
[}item.workTime{]

[}item.text{]

[}item{]