Quy tắc hoạt động Siberian Health Quốc Tế

Giới thiệu
I. Các khái niệm và định nghĩa sử dụng trong tài liệu này.
II. Bộ quy tắc đạo đức của Tư Vấn Viên.

III. Quy chế hợp tác với Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế (Công ty).

1. Tư Vấn Viên
2. Các quy định liên quan đến Hợp Đồng tham gia BHĐC
3. Các quy định liên quan đến sản phẩm và mua lại sản phẩm
4. Quy định về Hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác.
5. Thay đổi Người giới thiệu
6. Chuyển giao tư cách Nhà phân phối
7. Sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của Công ty
8. Hoạt động thông tin, quảng cáo
9. Quy tắc ứng xử tại trung tâm chăm sóc khách hàng
10. Chính sách không hoạt động ở thị trường đóng
11. Các Quy định có liên quan về Khách hàng thường xuyên (KHTX)
12. Quy định về các Chế tài xử phạt khi vi phạm các quy định của Công ty.
13. Thay đổi Quy tắc hoạt động và các văn bản khác của Công ty
14. Điều kiện bổ sung

IV. Các quy trình

1. Quy trình ký kết Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp
2. Quy trình đào tạo cơ bản và cấp thẻ Thành viên
3. Quy trình đặt hàng, thanh toán và giao nhận hàng hóa
4. Quy trình đổi, trả lại, mua lại hàng hóa (hoặc gọi là “sản phẩm”) theo yêu cầu của Tư Vấn Viên
5. Quy trình chấm dứt và thanh lý Hợp Đồng
6. Quy trình giải quyết khiếu nại của Người tham gia bán hàng đa cấp:
Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc viết vào email

[}item{]